Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Προστασία Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Κέντρο Λογοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης «επί κοινώ νου» Βασιλικής Μεράντζα (εφεξής «Κέντρο»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Το Κέντρο μας σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ –

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προσέλευσή σας στον χώρο μας και πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία της επίσκεψης καθώς και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως ΑΜΚΑ, αριθμό τηλεφώνου κ.α. Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες που σχετίζονται με τον λόγο της επίσκεψής σας, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση και το πρόγραμμα που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, οι στόχοι της θεραπευτικής παρέμβασης, η ενημέρωσή σας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς και η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Κέντρου μας που συνέχονται ενδεικτικά με την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων και τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση).

2. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η τήρηση των ανωτέρω πληροφοριών, οι οποίες επικαιροποιούνται σε κάθε επίσκεψη, αποτελεί υποχρέωση του θεραπευτή. Αποτελεί δε συμβατική υποχρέωση

στα πλαίσια της συμφωνίας μας για την παροχή των θεραπευτικών υπηρεσιών καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης του παιδιού σας ή της δική σας.

Το κέντρο διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας.

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των κατ’ εξαίρεση περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω, αποκλειστικά για τις ανάγκες της θεραπείας θα σας αποστέλλονται μηνύματα τηλεφωνικά ή μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ προσωπικά στοιχεία σας, δύναται να επεξεργαστούν συνεργάτες του χώρου μας χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωσή σας, οι οποίοι δε δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς. Επίσης, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε το απόρρητο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς τα επεξεργαζόμαστε εντός του Κέντρου μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εφ’ όσον έχουμε την έγγραφη συγκατάθεσή σας τα αποστέλλουμε σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ΚΕΔΔΥ, νοσοκομεία, αναπτυξιολόγους/παιδιάτρους, παιδιοψυχιάτρους, θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εργοθεραπευτές ψυχολόγους, ΩΡΛ, οπτομέτρες, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.) ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, σε εκπαιδευτικούς και σε επόπτες θεραπευτών ασφαλιστικά ταμεία (δημόσια- ιδιωτικά), οι οποίοι μετέχουν στο διαγνωστικό και θεραπευτικό πλαίσιο αποκατάστασης του παιδιού σας

Το Κέντρο μας διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, υποβολή

καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 13-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και διόρθωσης. Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα της αίτησης για διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση της παρέλευσης του νομικά καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

     Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο εξειδικεύεται σε αποστολή των δεδομένων σας με τηλεομοιότυπο (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail), σε πρόσωπο/α που δηλώνετε κατάλληλα, καθώς και παροχή αντιγράφου των δεδομένων σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο ή σε έντυπη μορφή.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epikinonou.gr ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γεωργίου Θεοτόκη 5, Πειραιάς (Πλατεία Πηγάδας).

Είναι δικαίωμά σας ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τις συναινέσεις που μας έχετε παραχωρήσει συμπληρώνοντας κατάλληλη αίτηση καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησή μας σε σχετικό αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ. 210-6475600, e–mail: contact@dpa.gr, web: http: //www.dpa.gr).

Με εκτίμηση,

Βασιλική Μεράντζα

Λογοθεραπεύτρια

Back to top